Strona główna | Mapa Strony

Sobota 18 Maj 2024 | Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
Szkoła Podstawowa w Templewie
  

 


Szkoła Podstawowa w Templewie

Widok na szkołę

     Nasza szkoła jest siedmiooddziałowa. W  klasach I-IV uczy się 120 uczniów, w oddziale przedszkolnym - 15 dzieci z różnych miejscowości: Templewa, Kleszczewa, Nowej Wsi, Templewka. Pracuje w niej 11 nauczycieli, w tym 9 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Dyr Szkoły Pani Dorota Fortuniak

     Od 1969 roku nauka odbywa się w budynku zbudowanym w ramach akcji "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Polski". Mimo że budynek ma już ponad trzydzieści lat, jest funkcjonalny i przystosowany do potrzeb współczesnego ucznia, albowiem jest stale unowocześniany, na bieżąco wyposażany, a nade wszystko remontowany.

Sala komputerowa

     Składa się z dwóch kondygnacji, piętro to przede wszystkim królestwo uczniów klas 0-III. Młodsi mają swoje gabinety, w których dzięki wspólnym staraniom nauczycielek, rodziców i samych uczniów, jest czysto, kolorowo
i przytulnie. Na piętrze znajduje się biblioteka oraz czytelnia, która na co dzień pełni funkcję świetlicy, a raz w tygodniu staje się gabinetem szkolnej higienistki. Od 1998 roku jest też pracownia komputerowa z 10 w pełni wyposażonymi stanowiskami.

     Na parterze są gabinety przedmiotowe: polonistyczny, w tym roku przynależy klasie VI, matematyczny, którym opiekują się czwartoklasiści i przyrodniczy, będący klasą piątoklasistów.

     Stosowany przez nas system organizacji zajęć minimalizuje powstanie sytuacji niebezpiecznych. W naszej szkole uczniowie nie są pozostawieni sami sobie. Z uwagi na liczebność klas opiekunowie są w stanie zapewnić dzieciom wysokie poczucie bezpieczeństwa, a w klasach młodszych niemalże rodzicielską troskliwą opiekę.(Potwierdzeniem są rzadkie zapisy w księdze wypadków.)

     Oprócz typowych zajęć proponujemy uczniom, a także ich rodzicom, udział w zajęciach otwartych, apelach, akademiach, uroczystościach, konkursach szkolnych i gminnych, które odbywają się w naszej placówce.

     Coroczny harmonogram imprez jest bogaty, uwzględnia wszystkie ważne święta państwowe i lokalne, co skrupulatnie utrwalamy na zajęciach, ponieważ prowadzimy szkolną foto-kronikę.

     Należy podkreślić, że w organizację pozalekcyjnego życia szkolnego aktywnie włączają się rodzice zrzeszeni  w Radzie Rodziców. Ich pomoc okazuje się niezbędna, zwłaszcza  przy organizacji festynów.

     Współpracujemy też z samorządem lokalnym, miejscowymi i gminnymi instytucjami oraz sąsiednimi szkołami. Dla dobra dzieci umiemy pozyskiwać sponsorów.

     Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach kółek przedmiotowych, kółka tanecznego, teatralnego, rowerowo-turystycznego, szkolnego klubu sportowego. Redagują swoją gazetką (miesięcznik), organizują dyskoteki, prowadzą akcje charytatywne, organizują spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczestniczą w wyjazdach, poznają swoje "małe ojczyzny", jak również odleglejsze miejsca.

     Przeciętny uczeń Szkoły Podstawowej w Templewie wchodzą do swojej "budy", nie boi się, śmiało idzie naprzód, wita innych, kolegom opowiada wczorajszy sen. Czasem aż tak głośno, że nauczyciel kieruje w jego stronę surowe spojrzenie albo i słowną uwagę. Mimo tego i dość wczesnej pory (730 ) jest pełen radości życia. Dlaczego? Przyszedł do PRZYJACIELA. 

Certyfikat przyznany przez Gazetę Lubuską "SZKOŁA  JAK  PRZYJACIEL" 


 A ten przyjaciel postarał się, aby było jeszcze lepiej. Nasza Szkoła uczestniczy w programie "Szkoła Marzeń", na realizację marzeń uczniów

dostaliśmy 76.300zł.

UCZESTNICZYMY W PROGRAMIE SZKOŁY MARZEŃ

     "Szkoła Marzeń' to program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich w 75% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, a w 25% przez budżet naszego państwa. Organizatorami programu są m.in.: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz MENiS. Informacja o tym programie dotarła do naszej szkoły na początku wakacji.

Nasze marzenia

     Dowiedzieliśmy się, że jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie adresowane do wszystkich typów szkół: podstawówek, gimnazjów, zespołów szkół z gmin wiejskich oraz do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w których przynajmniej 35% uczniów pochodzi z miejscowości znajdujących się w gminach o charakterze wiejskim. Spełniamy to kryterium- nasza szkoła to placówka znajdująca się na terenie gminy wiejskiej i 100% jej uczniów mieszka na wsi.

Plakaty informujące o projekcie

     Na kolejnych wakacyjnych szkoleniach organizowanych przez WOM dowiedzieliśmy się, jakie są warunki przystąpienia do programu. Organizatorzy wyznaczyli cztery priorytety, a szkoły miały zaprojektować działania, które podejmowałyby ich realizację. Priorytety wyznaczały cele działań, czyli:
1. Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych  uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym,
2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
3. Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych,
4.  Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

     Znając cele działań, zajęliśmy się przygotowaniem projektu, któremu nadaliśmy nazwę "Warto chcieć". Zebraliśmy zaświadczenia o dalszej współpracy z lokalnym samorządem, organizacjami i różnymi instytucjami. Zgodnie z zaleceniem organizatorów przed 5 września wysłaliśmy projekt z załącznikami do Warszawy ( na adres Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży) i do 15 października czekaliśmy na informację zwrotną.
 
     Ucieszyliśmy się, znajdując wśród zwycięzców nazwę naszej szkoły. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że projekty złożyło 1456 szkół z całej Polski, a dotację otrzymało około 440 placówek. W województwie lubuskim zakwalifikowało się 26 szkół, a z powiatu międzyrzeckiego cztery szkoły:  nasza- Szkoła Podstawowa w Templewie, SP w Bledzewie, Technikum Samochodowe w Skwierzynie oraz SP w Przytocznej).
Wysokość przyznanej dotacji zależała od liczby uczniów ( licząc do 700zł na jednego ucznia).
Otrzymaliśmy maksymalną kwotę -76 300 zł.
Nasi uczniowie mogą się przekonać czy "Warto chcieć".

CO BĘDZIEMY REALIZOWAĆ
W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁY MARZEŃ"?

     W naszym szkolnym projekcie zapisaliśmy różnorodne działania, które będziemy realizować pod ogólną nazwą projektu "Warto wiedzieć". Planowaliśmy zadania, biorąc pod uwagę realne możliwości szkoły, specyfikę środowiska lokalnego oraz potrzeby i możliwości wszystkich uczniów. Dbaliśmy również o to, aby działania były wykonalne, skuteczne i efektywne.


     Chcąc, żeby odbiorcami projektu była jak największa liczba uczniów, a efektem wzrost ich wiedzy i umiejętności zaplanowaliśmy dodatkowe zajęcia edukacyjne typu zespoły wyrównawcze i przedmiotowe kółka zainteresowań.


     Część funduszy można było przeznaczyć na zakup sprzętu trwałego, dlatego też zaplanowaliśmy m.in. kupno lektur, słowników przedmiotowych, ćwiczeń doskonalących umiejętności kluczowe, programów komputerowych, magnetofonów, aparatu cyfrowego, sprzętu nagłaśniającego i piłek.


     Projekt umożliwił zaplanowanie edukacyjnych wyjazdów do muzeum i teatru (Gorzów, Zielona Góra, Berlin) oraz kilkudniowych wycieczek - dla uczniów klas I-III do Warszawy, a dla uczniów klas IV-VI do Krakowa, Wieliczki i okolic.


     Przy współpracy z Lubuskim Centrum Koncertowym proponujemy uczniom i ich rodzicom udział w ośmiu cyklach edukacyjnych warsztatów teatralnych.


     Wspólnie z pracownicą Filii Biblioteki Publicznej w Templewie zamierzamy zorganizować cykl wieczornic poświęconych literaturze polskiej i jej twórcom.
Na pomoc OSP liczymy przy organizacji dwóch planowanych festynów rodzinnych ( w czerwcu i październiku) oraz przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem.


      W lipcu i sierpniu oferujemy wakacyjny kurs nauki języka niemieckiego oraz profesjonalną naukę tańca towarzyskiego.


     Ponadto planujemy szereg innych działań, które powinny przyczynić się do wzrostu wiedzy i poziomu umiejętności uczniów. Być może osiągniemy ten cel m.in. przez umożliwienie uczniom udziału w różnych konkursach, np. plastycznych i literackich.


     Czas wykonania wszystkich zadań został odgórnie określony przez organizatorów programu, to okres od 15 października tego roku do 15 października 2006r.
Każdy uczeń może skorzystać z działań zaplanowanych w projekcie i zwiększyć swoje szanse edukacyjne. W czasie realizacji działań liczymy na udział i pomoc Rodziców, których serdecznie zapraszamy do współpracy. Będziemy również współpracować z lokalnymi organizacjami, SP i Gimnazjum oraz UG w Bledzewie.
       
 

 
Pozostałe w dziale
 
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 1 odwiedzin: 1486690 design & hosting Trol Intermedia