Strona główna | Mapa Strony

Piątek 19 Lipiec 2024 | Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
Warunki przyrodnicze
  

BUDOWA GEOLOGICZNA

Gmina Bledzew znajduje się w rejonie fizyczno-geograficznym Pojezierza Lubuskiego i zajmuje jego północną część. Geomorfologia jak i rzeźba tego regionu jest bardzo urozmaicona. Są tu wysokie wzniesienia, głębokie rynny jeziorne i rozległe równiny sandrowe. Morfogeneza badanego obszaru jest efektem działania sił i procesów minionych epok, na które składają się np.: lądolód bałtycki (stadiał poznański na południu, stadiał pomorski na północy). Największy wpływ na budowę geologiczną gminy Bledzew miał stadiał poznański czyli Wysoczyzna Lubuska, która obejmuje m.in. Subregion Obniżenia Obry.

RZEŹBA TERENU

Na wymodelowanie obecnej rzeźby zachodniej Wielkopolski złożyło się wiele czynników, z pośród których największą rolę odegrał "skandynawski kolos lodowy". Lodowiec zawierający w swej masie: gliny, piaski, żwiry i bloki topiąc się pozostawił te materiały na miejscu. Wody roztopowe natomiast tworzyły olbrzymie strugi, które żłobiły rozległe doliny, zwane dziś pradolinami. Wysoczyzna Lubuska wzniesiona jest pomiędzy Międzyrzeczem 180 m n.p.m., a wałem Bukowieckim 200 m n.p.m. co dowodzi istnienia depresji. Rzeźba terenu jest silnie falista i pagórkowata. Największe wzniesienie posiada wieś Bukowiec 227 m n.p.m. Tereny są rozcięte licznymi dolinami rzecznymi i rynnami jeziornymi. W gminie Bledzew za przykład służyć może Dolina Obry. 

GLEBY I UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Gminę Bledzew pokrywają piaski sandrowe. Są to piaski luźne lub słabogliniaste tworzące grupę gleb typu bielicowego (gleby słabe). Olbrzymia większość powierzchni tych gleb porośnięta jest jednogatunkowymi lub mieszanymi borami sosnowymi, których wartość bonitacyjna mieści się w IV-VI klasie gleb leśnych. Obok piaskowych skał macierzystych duże znaczenie rolnicze mają gliny zwałowe znajdujące się w strefie najmłodszego zlodowacenia stadium pomorskiego i stadium poznańskiego. Gleby średniożyzne w wykształconym profilu próchniczym i wysokim poziomie wody gruntowej występują w obniżeniach terenowych- głównie w dolinie Obry i użytkowane są jako użytki zielone (łąki, pastwiska). Pozostałe gleby żyzne i średniożyzne gminy Bledzew użytkowane są jako grunty orne.

Powierzchnia gminy Bledzew - 24. 758 ha
Użytki rolne - 8. 658 ha
Lasy i grunty leśne - 13. 923 ha
Pozostałe grunty - 2. 177 ha

LASY

W gminie Bledzew lasy i grunty leśne zajmują największą powierzchnie gminy, aż 13. 923 ha tj. 56% ogólnej jej powierzchni. Tereny leśne charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem siedliskowym. Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i boru świeżego zajmujące 92% powierzchni, zaś z pozostałych typów lasów stosunkowo wyraźny udział lasu mieszanego świeżego (8% powierzchni). Największy kompleks leśny występuje w północnej części gminy. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna i jako gatunek dominujący osiąga tu średnie warunki rozwoju i wzrostu. Najczęstszą domieszką jest brzoza, a na siedliskowych żyźniejszych buk, dąb, świerk rzadziej inne gatunki. W dolinie Obry występują przeważnie lasy liściaste, które jaskrawo oddzielają się od szpilkowych lasów wysoczyznowych. Nad jeziorem Chycina w drzewostanach dominuje sosna w różnym wieku, lokalnie 120-letnia (przy strefie przybrzeżnej). Domieszkowo występuje brzoza brodawkowata (do 10% stanu drzewostanu), zaś poszycie stanowi kruszyna, brzoza, świerk, dąb. Runo jest trawiasto-mszyste. Między jeziorem Chycina a jeziorem Długim występują lasy oraz drzewostany sosnowe na siedliskach lasu mieszanego z domieszką jesionu, klonu, dębu i akacji. W strefie przybrzeżnej jeziora Długiego występują lasy sosnowe i brzozowe (50-80 letnie) z kruszyną, jesionem i brzozą. Jezioro Kurskie otoczone jest drzewostanami sosnowymi stosunkowo młodymi (25-30 lat). Ponadto w lasach gminy Bledzew istnieje dużo nieużytków w tym bagna i piaski, tereny zdewastowane i nieużytki do zalesienia. Rozkład lasów zależy od gleb i wody gruntowej, stąd na suchej wysoczyźnie lodowcowej z glebą piaszczystą przeważa sosna. Natomiast tam gdzie występują lepsze gleby, a warunki wodne są korzystniejsze pojawiają się inne gatunki drzew. W lasach występują następujące zwierzęta łowne: jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy kuny, jenoty tchórze, piżmaki, zając oraz ptactwo dzikie. Dla potrzeb rekreacji i wypoczynku w ramach lasów grupy I udostępnia się lasy przeznaczone do masowego wypoczynku. Najliczniej występują one w strefie ośrodków wypoczynkowych, wokół kompleksu jezior np. jeziora Chycina, Długie i Kursko. Występują tutaj najładniejsze partie drzewostanów penetrowane przez turystów i wędkarzy, które stanowią dogodną bazę rekreacyjną i turystyczną. Duża ilość grzybów i runa leśnego oraz dogodne połączenia drogowe ściągają zbieraczy nie tylko z okolicznych wsi i miast. Ze względu na dużą ilość drzewostanów I i II klasy wieku do celów rekreacyjnych udostępnia się ok. 60% lasów nadleśnictwa.

WODY

Gmina Bledzew odgrywa ważna rolę w sieci wodnej byłego województwa gorzowskiego ze względu na układ rzek i liczbę jezior. Najważniejszym elementem sieci hydrograficznej jest rzeka Obra. Rzeka Obra przepływa przez Bledzew i Stary Dworek. Na rzece w obydwu wioskach znajdują się mosty, w tym mosty ruchome, pozostałości z niemieckiej linii obronnej. Pochodzenie rzeki Obry nie jest bezpośrednio związane z lądolodem. Płynie ona starą formą wklęsłą pochodzącą jeszcze sprzed zlodowacenia bałtyckiego. Jest typową rzeką nizinną. Reżim hydrauliczny rzeki jest bardzo wyrównany, ponieważ przepływa przez wiele jezior, które działają jako zbiorniki retencyjne. Ponadto charakteryzuje się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. Amplitudy stanów Obry dla wodoskazu Bledzew wynoszą 220 cm, maksymalne w lutym - 270 cm, a minimalne w sierpniu 50 cm . Z uwagi na wystarczającą głębokość rzeka Obra na całej swej długości stanowić może kajakowy szlak wodny , jak również miejsce lokalizacji kąpielisk z uwagi na łagodne koryto z otworami piaszczystymi. Uregulowanie wymaga przede wszystkim stan czystości wód w rzece. Drugim elementem sieci hydrograficznej omawianego obszaru, niezmiennie atrakcyjnym dla turystyki, są jeziora. Obrzański kompleks jezior położony jest w długiej rynnie o kierunku południowym, przez którą płynie z południa ku północy Obra. W gminie Bledzew z większych jezior wymienić należy: jezioro Chycińskie i jezioro Długie, które połączone jest z jeziorem Kurskim. Zalew Bledzewski - sztuczne jezioro powstałe w wyniku zbudowania zapory wodnej dla elektrowni w Bledzewie. Ponadto występują mniejsze bardzo malownicze jeziora otoczone lasami, wymienić tu należy jezioro Lipawki i jezioro Cisie nazywane przez okolicznych mieszkańców jeziorem Czystym z uwagi na klasę czystości.

Rzeka Obra - długość 134 km, powierzchnia dorzecza 3. 438 km2 , przepływ średni 7 m3/s.
Jeziora: Chycińskie - pow. 84,8 ha, kl. II,
Długie - pow. 95,5 ha, kl. II,
Kurskie - pow. 71,3 ha, kl. II,
Zalew Bledzewski - pow. 89 ha, kl. IV,
Lipawki - pow. 2,8 ha, kl. III,
Cisie - pow. 7,0 ha, kl. I. 

KLIMAT

Na charakterystyczny układ zjawisk atmosferycznych obszaru Obniżenia Obrzańskiego zawierającego gminę Bledzew decydujący wpływ wywierają: położenie w umiarkowanej szerokości geograficznej, rzeźba terenu, budowa wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej i działalność człowieka. Typy pogody na tym obszarze kształtują się przede wszystkim pod wpływem ścierania się nad Europą Środkową oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Gmina Bledzew leży na styku trzech regionów klimatycznych: - Pojezierza Lubuskiego,
- Wzgórz Sulęcińsko-Targowskich,
- regionu Skwierzyńsko-Zbąszynieckiego.

Klimat tego regionu ma wyraźne cechy klimatu oceanicznego, z krótką zimą, długim okresem wegetacyjnym, ciepłym i długim latem. Sezon kąpielowy trwa przeciętnie od 5 czerwca do 13 września czyli 102 dni. Sprzyjającym czynnikiem rozwoju turystyki w sezonie letnim jest mała ilość opadów. 

ŚWIAT ZWIERZĄT

Lasy gminy Bledzew są bardzo bogate w zwierzynę. Licznie występują dziki, jelenie, sarny i zające. Spotyka się również lisy, borsuki, kuny leśne i tchórze, a na terenach leśnych i polnych sokoła wędrownego, orła krzykliwego oraz jednego z najładniejszych ptaków krajowych - kraskę. Łańcuch jezior gminy Bledzew poza malowniczymi krajobrazami posiada interesującą florę zwierzęcą. W wodach żyją wydry i szczury piżmowe. Ponadto jeziora i rzeki występujące na tym terenie sprzyjają rozwojowi ptactwa wodnego. Ptactwo reprezentowane jest przez takie gatunki jak: dzikie kaczki, gęsi, łabędzie, perkozy, bociany, czaple i inne. Do ciekawych gatunków należą: cyranki, kurki wodne, kaczka rdzawogłowa-krzyżówka, czarne bociany, nieme łabędzie, perkoz jednoczuby i dwuczube. W pobliżu jeziora Chycińskiego, które okolone jest lasami, na trzęsawiskach i bagnach występują ostoje ptaków chronionych w tym jedno gniazdo rybołowa. Osobliwością jezior okolic Chyciny są należące do rzadkości - żółw błotny i żywiące się jego krwią holmenteria costata. Wody obfituja w leszcze, brzany i bolenie. Na terenie gminy Bledzew występuje wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową:
- płazy (ropuchy),
- gady (zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz miedziaszek),
- ptaki (orzeł krzykliwy, żuraw popielaty, łabędzie, sokół wędrowny)
- jeż, jenot, wydra, borsuk.
 
 
(wg - Kamilla Szulc "Możliwości rozwoju agroturystyki w gminie Bledzew" - praca magisterska - AWF Poznań 1996 r.) 
 


  

  
  
 

 
Pozostałe w dziale
 
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody
Bledzew w liczbach
Położenie
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 2 odwiedzin: 1490650 design & hosting Trol Intermedia