Strona główna | Mapa Strony

Poniedziałek 17 Czerwiec 2024 | Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
  

TERMINARZ

L. p.

Data

Godzina

Nazwa drużyny

Wynik meczu

 

1

14-3

10.01.2015

16

Atletico Nowa Wieś – FC Bieda Bledzew

 

 

2

10-1

 

16,18

Budowlani Murzynowo – Jamaica Goruńsko

 

 

3

11-3

 

16,36

FC Goruńsko – FC Bieda Bledzew

 

 

4

10-2

 

16,54

Budowlani Murzynowo – Piorun Elektrownia Bledzew

 

 

5

14-4

 

17,12

Atletico Nowa Wieś – Czarni Bledzew

 

 

6

10-6

 

17,3

Budowlani Murzynowo – Team Skwierzyna

 

 

7

14-5

 

17,5

Ateletico Nowa Wieś – Waleczni Templewko

 

 

8

1-4

 

18,08

Jamaica Goruńsko – Czarni Bledzew

 

 

9

5-6

 

18,26

Waleczni Templewko – Team Skwierzyna

 

 

10

12-1

 

18,44

Młode Wilki Przytoczna – Jamaica Goruńsko

 

 

11

13-5

 

19,02

Hooligans Popowo – Waleczni Templewko

 

 

12

6-12

 

19,2

Team Skwierzyna – Młode Wilki Przytoczna

 

 

13

13-7

 

19,38

Hooligans Popowo – Tęcza Templewo

 

 

14

12-8

 

19,56

Młode Wilki Przytoczna – Stal Kleszczewo

 

 

 

WYKAZ DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO XII EDYCJI TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ im. MARIANA KACZMARKA

 

L. P.

    NAZWA DRUŻYNY

 

  1.

Jamaica Goruńsko

 

  2.

Piorun Elektrownia Bledzew

 

  3.

FC Bieda Bledzew

 

  4.

Czarni Bledzew

 

  5.

Waleczni Templewko

 

  6.

Team Skwierzyna

 

  7.

Tęcza Templewo

 

  8.

Stal Kleszczewo

 

  9.

Błękitni Sokola Dąbrowa

 

10.

Budowlani Murzynowo

 

11.

FC Goruńsko

 

12.

Młode Wilki Przytoczna

 

13.

Hooligans Popowo

 

14.

Atletico Nowa Wieś

 

 

 

Regulamin określający zasady udziału i kwalifikacji drużyn do XII Turnieju piłki halowej im. Mariana Kaczmarka

 

 

    § 1. 1. Organizatorem turnieju jest Urząd Gminy Bledzew.

           2. Turniej zorganizowany zostanie w hali sportowej przy Gimnazjum
                w Bledzewie

           3. Rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 6 grudnia 2014r, a jego
               zakończenie przewidziane jest w dniu 7 lutego 2015r. – termin ten
                może ulec zmianie.

           4. Termin zakończenia turnieju może ulec zmianie. Uzależnione jest
                to od liczby drużyn, które zgłoszą się do turnieju.

          

    § 2. 1. Drużyny biorące udział w turnieju składają się min z 5, a max z 10
               zawodników.

           2. W turnieju biorą udział maksymalnie 28 drużyny. 

           3. Drużyny biorące udział w turnieju zostaną losowo podzielone na
               cztery grupy.

          4. Podział na grupy, który został określony w ust. 3 może ulec zmianie i
              jest to uzależnione od ilości drużyn uczestniczących w Turnieju

 

    § 3. 1. Drużyny w których  liczba osób zameldowanych na terenie Gminy
               Bledzew wynosi co najmniej 70% całkowitego składu drużyny
               ponoszą opłatę za udział  w Turnieju w wysokości 100zł (słownie :
               sto zł).

          2. Drużyny, które nie spełnią kryterium o którym mowa w ust. 1 
              ponoszą opłatę za udział w turnieju w wysokości 250zł.(słownie:
              dwieście pięćdziesiąt zł.).

          3. Kwota opisana w ust. 2 staje się własnością organizatora bez prawa
              żądania jej zwrotu przez wpłacającego.

          4. Kwotę o której mowa w ust. 2 należy wpłacić do dnia 1.12.2014r na
              konto GBS M-cz/o Bledzew Nr 97 83670000 0030 1208 6000 0002, w
              kasie Urzędu Gminy Bledzew lub u pracownika Urzędu Gminy
              Bledzew Pana Eugeniusza Bojko podając w tytule Nazwę 
              drużyny i dopisek „Wspieranie sportu na terenie gminy Bledzew”.

         5. Wniesienie wpłaty jest warunkiem udziału w turnieju

 

   § 4. 1. Pierwszeństwo udziału w turnieju mają drużyny:

              a) o których mowa w § 3 ust. 1,

              b) cztery najlepsze drużyny z ubiegłorocznego turnieju,

              c) biorące udział w dotychczas organizowanych turniejach.

          2. Cztery najlepsze drużyny z ubiegłorocznego turnieju, które zgłoszą
               się do bieżącej edycji turnieju zostaną losowo rozstawione w
               poszczególnych grupach.

          3. Zapis określony w ust 2 może ulec zmianie i jest to uzależnione od
              ilości drużyn uczestniczących w Turnieju

 

   § 5. Zasady przeprowadzenia turnieju (podziału na grupy, rozgrywania
          meczy itd.) określi dodatkowy regulamin.

 

   § 6. 1. Termin zgłoszeń drużyn do turnieju upływa z dniem 20.11.2014r.
          2. Losowanie grup odbędzie się w dniu 20.11.2014r. o godz. 1700 w
              trakcie spotkania organizacyjnego, w Sali konferencyjnej Urzędu
              Gminy Bledzew

          3. W spotkaniu o którym mowa w ust. 1 powinni uczestniczyć
               kapitanowie lub przedstawiciel każdej drużyn.

          4. Po terminie określonym w ust. 1 zgłoszenia drużyn, które chcą
              wziąć udział w turnieju przyjmowane będzie do dnia 28.11.2014r. w
              Urzędzie Gminy Bledzew pokój nr 15 – sprawę prowadzi  Pan
              Eugeniusz Bojko lub sekretariacie pokój nr 15. Warunkiem
              zgłoszenia i przyjęcia drużyn po tym terminie jest zachowanie
              liczby drużyn określonej w § 2 ust. 2

          5. Drużyny zgłoszone na zasadach określonych w ust. 4 zostaną
             dolosowane do poszczególnych grup

          6. Skład osobowy drużyn, o których mowa w § 3 ust 1 i 2 stanowiący
              jednocześnie oświadczenie o akceptacji zapisu regulaminu należy
              złożyć  w siedzibie organizatora do dnia 6.12.2014r. wg wzoru
              określonego w  Zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

   § 7. 1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są
              dostarczyć zgodę prawnych opiekunów zezwalającą im na udział w
              turnieju wg wzoru stanowiącego - Zał. Nr 2 do niniejszego
               regulaminu.

         2. Wszyscy uczestnicy turnieju w tym osoby (opiekunowie) o których
              mowa w ust. 1 składają oświadczenie o uczestnictwie w turnieju na
             własną odpowiedzialność - Zał.  Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

   § 8. 1. Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną  ubezpieczeni na wypadek
              nieprzewidzianych zdarzeń losowych (urazów, kontuzji).

          2. Uczestniczy turnieju dojeżdżają na mecze na własny koszt i
              własnym środkiem transportu, bez prawa domagania się zwrotu
              poniesionych kosztów od organizatora turnieju.

 

   § 9. 1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do naprawy
              wszelkich szkód w wyposażeniu sali jakie wyrządzi w trakcie
              trwania turnieju, a szkody zostaną naprawione do końca turnieju.
          2. W przypadku osób niepełnoletnich za szkody wyrządzone przez
               takie osoby odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub
              opiekunowie.

          3. Niespełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i ust 2 spowoduje, że
               wszelkie szkody zostaną naprawione przez Urząd Gminy Bledzew
               na koszt uczestnika (jego rodzica lub opiekuna), który je
               wyrządził.

 

   § 10. Interpretacja wszystkich przepisów zawartych w niniejszym 
          regulaminie  należy wyłącznie do organizatora turnieju.

 

 

 

 

Bledzew  17.11.2014

 

                                                                         Wójt gminy Bledzew

                                                                              (-)Leszek Zimny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 do

Regulaminu określającego zasady

udziału i kwalifikacji drużyn

do XII Turnieju piłki halowej
im. Mariana Kaczmarka

 

 

    

 

 

Nazwa drużyny ………………………..

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce zameldowania

Uwagi (kapitan, bramkarz, telefon kont. inne)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2 do

Regulaminu określającego zasady

udziału i kwalifikacji drużyn

do XII Turnieju piłki halowej
im. Mariana Kaczmarka

 

…………………………. dnia ……………….

         (nazwa miejscowości)

Oświadczenie

 

Ja ………………………………………………… zam. ………………...…………..…

………………………………………………….. oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego(ich) dziecka(ci) ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..……………

w XII Turnieju Piłki Halowej im. Mariana Kaczmarka oraz, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Turnieju piłki halowej im. Mariana Kaczmarka i akceptuję w całości jego postanowienia

 

                                                    ……………………………………………

                                                                                                                                 Podpis

 

Zał. Nr 3 do

Regulaminu określającego zasady

udziału i kwalifikacji drużyn

do XII Turnieju piłki halowej
im. Mariana Kaczmarka

…………………………. dnia ……………….

         (nazwa miejscowości

Oświadczenie

 

Ja ………………………………………………… zam. …………………….…………

………………………………………………….. oświadczam, że biorę udział na własną odpowiedzialność, że moje dziecko(ci)…………………………............
………………………………………………………………………………….....bierze/biorą udział na moją odpowiedzialność w XII Turnieju Piłki Halowej im. Mariana Kaczmarka i nie będę domagał się odszkodowania od organizatora turnieju za ewentualne kontuzje i utracone zdrowie. Oświadczam również, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Turnieju piłki halowej im. Mariana Kaczmarka i akceptuję w całości jego postanowienia

 

                                                                    ………………………………..

                                                                                                                                                  Podpis

 

 

REGULAMIN

XII EDYCJI HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ im. MARIANA KACZMARKA

I. ORGANIZATOR

    -     Urząd Gminy Bledzew

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia rozgrywek

-         hala sportowa przy Gimnazjum w Bledzewie

-         rozpoczęcie 6 grudnia 2014r. godz. 16,00 zakończenie luty 2015r.

-         termin zakończenia może ulec zmianie, uzależnione to jest od liczby drużyn uczestniczących w turnieju

 

  III. Przeprowadzenie turnieju

    -  czas trwania jednego meczu 15 min.

    -  mecze odbywać się będą na boisku do piłki ręcznej zgodnie z przepisami gry w piłkę        

       nożną 5-cio osobową

    -  rzut karny – 7m od bramki

    -  aut – wprowadzenie piłki nogą za linii bocznej

    -  mur – odległość od piłki minimum 2m

    -  uznanie bramki – strzelona może być z całego boiska, bramka strzelona     

       bezpośrednio z autu nie może być uznana

    -  kary – za faul lub nie sportowe zachowanie /ŻK/ i kara 1 min.

    -  za faul brutalny /Cz K/ zawodnik nie może grać do końca  meczu

    -  za dwie /Cz K/ zawodnik odpada całkowicie z turnieju

    -  zakaz wykonywania wślizgów / nie dotyczy bramkarza w polu karnym /

    -  obuwie – zawodnicy grają w obuwiu miękkim /halówki/

 

IV. Organizacja zawodów

-         mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek,

-         uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem zawodów oraz regulaminem hali i zobowiązują się do jego przestrzegania,

-         drużyna składa się 5 zawodników,

 

V. Punktacja

-         zwycięstwo  3 pkt.

-         remis  1 pkt.

-         przegrana  0 pkt.

-         walkower  3 pkt. (3-0).

 

VI. Kolejność

-         liczba zdobytych punktów,

-         w przypadku równej liczby punktów bezpośrednie pojedynki,

-         korzystniejszy stosunek bramek w bezpośrednich meczach,

-         korzystniejsza różnica bramkowa,

    -     liczba zdobytych goli.

    -     zasady awansu do dalszej fazy zostaną określone na spotkaniu organizacyjnym, które

          odbędzie się  w dniu 20.11.2014r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
          Bledzew.

 

VII. Nagrody

-         wszystkie drużyny – puchary i dyplomy

    -    najlepszy bramkarz - puchar

    -    najlepszy strzelec - puchar

 

VII. Postanowienia końcowe

        Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia główny zawodów.

 

                                                                            Wójt Gminy Bledzew
                                                                                 (-)Leszek Zimny

 

 

 

 

 
Pozostałe w dziale
 
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Majówka 2013 - fotorelacja
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Sadzenie `Pól Nadziei`
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dni Bledzewa 2012
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Zaprezentuj się
Sport w klubach - dotacje
Hala sportowa
Zespoły śpiewacze i taneczne
Gmina Bledzew z lotu ptaka
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 1 odwiedzin: 1488258 design & hosting Trol Intermedia